Wywiad z Markiem Kusakiem – Prezesem Stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie

Stowarzyszenie CIA Logo

Zapraszam do przeczytania krótkiego wywiadu z Markiem Kusakiem na temat stowarzyszenia CIA w Łaskarzewie.

Czym jest stowarzyszenie CIA?

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne powstało w 2002 roku z inicjatywy młodzieży łaskarzewskiej w celu uzyskania możliwości kreowania działań lokalnych związanych z życiem i tradycją Miasta Łaskarzew. Od 2007 roku systematycznie wspieramy inicjatywy oddolne i rozwijamy ofertę różnych form aktywności dla mieszkańców społeczności lokalnej w oparciu o naszą wizję i misję.

Wizja

Wizją Stowarzyszenia Centrum Integracyjno Animacyjnego jest to, aby mieszkańcy społeczności lokalnej podejmowali aktywność obywatelską poprzez uczestnictwo i inicjowanie działań na rzecz rozwoju swojej lokalnej ojczyzny, podejmując współpracę i partnerstwo oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju.

Misja

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne zajmuje się kreowaniem działań związanych z życiem i tradycją lokalną, aktywizując i wspierając społeczność lokalną jednocześnie realizując i upowszechniając cele zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne jest lokalną organizacją pozarządową nienastawioną na zysk prowadzoną w formie stowarzyszenia rejestrowego. Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie stowarzyszenia jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. Jako organizacja pozarządowa podlega również regulacjom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Swoją działalność opieramy na postanowieniach statutu naszej organizacji. Należy wspomnieć, że wszystkie stowarzyszenia są tworzone przez grupy osób (np. przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się lokalną historią, tradycją, Internetem) lub mają wspólny cel (np. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  wzrost aktywności społecznej, podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony cel przez prowadzenie odpowiednich działań (np. prowadzenie portalu o tematyce historycznej, prowadzenie warsztatów teatralnych, kulinarnych, zajęć sportowych, szkoleń, spotkań integracyjnych, itd.).

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że motorem działania naszego stowarzyszenia są ludzie (członkowie). Obecnie stowarzyszenie liczy łącznie 30 członkiń i członków. W naszym przypadku jest to grupa kolegów i koleżanek w różnym wieku, głównie mieszkańców Łaskarzewa, którzy postanowili „coś” razem zrobić i  wprowadzić pozytywne zmiany (np. poprzez działalność sekcji sportowych tenisa stołowego i pływackiej, poprzez działalność Integracyjnego Kącika Komputerowego dla Seniorów, poprzez działalność Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans, poprzez działalność Ambasadora Mazowsze Lokalnie polegającą na wspieraniu realizacji oddolnych inicjatyw społecznych w powiecie garwolińskim, poprzez działalność Lokalnego doradcy FIMANGO  polegająca na świadczeniu poradnictwa i szkoleń związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej, min. pozyskiwanie funduszy, księgowość, IT w organizacji pozarządowej, itp.) Od wielu lat prowadzeniem stowarzyszenia zajmuje się stały zespół kilku aktywnych członków naszej organizacji. Jeżeli chcesz się zaangażować razem z nami w prowadzenie stowarzyszenia to zapraszamy do współpracy.  

Jakie cele ma stowarzyszenie CIA?

Nasze cele statutowe: 

 1. Wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych.
 2. Animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.
 3. Propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.
 4. Wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, rekreacji i wypoczynku, sportu, turystyki, pomocy społecznej, ekologii i ochrony środowiska.
 5. Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych.
 6. Wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym.
 7. Tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych.
 8. Rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych.
 9. Wspieranie idei integracji.

Stowarzyszenie CIA podejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych powiatu garwolińskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Łaskarzew. Staramy się wspierać, wzmacniać i podnosić skuteczność różnorodnych form działalności społecznej. Wspieramy rozwój i inicjatywy oddolne młodych organizacji pozarządowych jak również inicjatywy oddolne grup nieformalnych (np. grup sąsiedzkich, grup rodziców, grup pasjonatów) podejmujących działalność społeczną na rzecz dobra wspólnego. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje, doradztwo, wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne oraz pomoc w wymianie informacji wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym. Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców powiatu garwolińskiego w szczególności do mieszkańców Łaskarzewa. Jesteśmy stowarzyszeniem tak jak inne lokalne organizacje pozarządowe, np. Stowarzyszenie ŁKS Promnik, Stowarzyszenie OSP Łaskarzew, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Serbianki, Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, Stowarzyszenie Pójdę w nocy mrok i inne lokalne koła organizacji ogólnopolskich.

Obrane cele statutowe realizujemy w trakcie prowadzonych działań wskazanych w statucie: 

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje społeczeństwa w tym lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.
 2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.
 3. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnie z celami Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 5. Organizowanie imprez i przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska. 
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 7. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 8. Prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących środowiska lokalnego.
 9. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim.
 10. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
 11. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym.
 12. Promowanie idei integracji.
 13. Realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne instytucje i organizacje.
 14. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opowiedz nieco o sobie, jak dołączyłeś do CIA, a następnie zostałeś prezesem stowarzyszenia?

Trudno jest pisać o sobie ale z okazji 20-lecia istnienia naszej organizacji warto zrobić wyjątek choćby dlatego, że jestem związany ze stowarzyszeniem od dobrych 14 lat. Moja przygoda ze Stowarzyszeniem CIA zaczęła się w czasie gdy pracowałem w Urzędzie Miasta Łaskarzew w latach 2007-2008. Zainteresowałem się możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych na lokalne działania społeczne. Jak wiadomo od zawsze w mieście brakuje pieniędzy na wiele rzeczy. Natknąłem się na informacje o istnieniu w Mieście Łaskarzew organizacji założonej przez młodzież. Tak się akurat złożyło, że w tamtym czasie Prezesem Stowarzyszenia był Henryk Dąbrowski, do którego zwróciłem się z zapytaniem o Stowarzyszenie CIA z Łaskarzewa. Nie miałem z zadaniem pytania problemu dlatego, że w tym czasie razem pracowaliśmy w Urzędzie Miasta Łaskarzew. No i się zaczęło. Po godzinach pracy w Urzędzie Miasta wznowiliśmy działanie Stowarzyszenia CIA czyli przywróciliśmy do życia lokalną organizację pozarządową. Zostałem wtedy Wice prezesem organizacji. Zaczęliśmy pisać pierwsze projekty na finansowanie celów i działań statutowych Stowarzyszenia. Projekty aktywizujące społeczność lokalną, np. Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew 2008, 2009, Porozumienie Organizacji Pozarządowych POSTĘP 2010, Partnerstwo Organizacji Pozarządowych POZYTWYNA ENERGIA 2011-2012. Jak wspomniałem wcześniej działania organizacji opierają się na zaangażowaniu i aktywności ludzi  dlatego wciągnęliśmy w nowe działania min. Łukasza Laskowskiego, Monikę Marciniak, Andrzeja Żółkosia, Tadeusza Rutkowskiego, Wojciecha Chodakowskiego, Krzysztofa Kaczorowskiego, Mirosława Przyżeckiego, Agatę Strzelczyk, Mirosława Poszytka, Klaudię Błażejczyk, Piotra Żabczyńskiego, Stanisława Świerczyńskiego i wiele innych osób z Łaskarzewa i okolic. Na początku zaczęliśmy działać w lokalu Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie. Pan Stanisław Niezgoda ówczesny Prezes Banku Spółdzielczego przekonał się do planowanej działalności naszej organizacji                         i wynajął nam wyremontowany lokal na tyłach Banku. W lokalizacji ul. Duży Rynek 32 działaliśmy około 3 lat od 2008 do 2011. Tu również na nowo zaktywizowały się Panie z Koła Gospodyń Serbianki rejestrując stowarzyszenie w KRS. Powstało też Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, które prowadziło Muzeum Parafialne w Łaskarzewie. Przystąpiliśmy również do Lokalnej Grupy Działania Wspólnota Powiatowa reprezentując lokalny sektor społeczny. W między czasie podjęliśmy starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na modernizację i adaptację lokalu przy ul. Alejowej 13 w Łaskarzewie na II piętrze w budynku OSP Łaskarzew nad DPT Bajka, gdzie od samego początku  nasza organizacja posiada siedzibę. Lokal użyczamy od Miasta Łaskarzew za zgodą właściciela OSP Łaskarzew. Lokal został wyremontowany i doprowadzony do używalności staraniami członków naszej organizacji z pozyskanych na ten cel dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Po kilku latach intensywnej pracy społecznej postanowiłem odpocząć i skoncentrować się na życiu rodzinnym i zawodowym. W 2019 roku Walne Zebranie członków wybrało mnie na Prezesa Stowarzyszenia CIA. Ponownie bardziej zaangażowałem się w działalność organizacji. Zrobiliśmy kilka znaczących projektów, min. Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew 2019, Aktywni Zdalnie w czasach COVID-19 2020, Wzmocnij Swoje Otoczenie 2021, Program Klub 2020, 2021, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Mieście Łaskarzew 2020, 2021. Wspieramy inicjatywy oddolne w ramach Mazowsze Lokalnie 2020, 2021 i dalej aktywnie działamy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i naszej organizacji.

Jakie inicjatywy udało się do tej pory zrealizować?

Większość naszych działań realizujemy w ramach różnych projektów. Dzięki pozyskiwanemu przez nas dofinansowaniu, udział w projektach jest bezpłatny a skorzystać może każda osoba lub organizacja spełniająca kryteria danego projektu. Większość zrealizowanych projektów Stowarzyszenia to projekty opierające się na działaniach związanych z edukacją nieformalną. Prowadziliśmy różnego rodzaju zajęcia, spotkania, kursy, szkolenia, doradztwo, konsultacje, wydarzenia integracyjne, wspieramy oddolne inicjatywy lokalne aktywnych mieszkańców powiatu garwolińskiego i młodych organizacji pozarządowych. 

Obecnie wspierane inicjatywy oddolne i grupy nieformalne:

1. Integracyjny Kącik Komputerowy

2. Sekcja sportowa tenisa stołowego CIA Łaskarzew

3. Ośrodek wsparcia organizacji pozarządowych

4. Sekcja sportowa pływacka CIA Łaskarzew

5. Ambasador Mazowsze Lokalnie w powiecie garwolińskim

6. Doradca Lokalny w Sieci Doradców Lokalnych Fimango

Wspieramy organizację wydarzeń cyklicznych:

1. Bieg i Marsz z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2. Łaskarzewski Pieszy Rajd Nocny „Pójdę w nocy mrok”

Obecnie wspieramy działania Miasta Łaskarzew i MKRPAiU w Łaskarzewie

1. udostępniamy lokal na potrzeby prowadzenia spotkań z Terapeutą Uzależnień

2. udostępniamy lokal na potrzeby prowadzenia spotkań z Psychologiem

3. udostępniamy lokal na potrzeby prowadzonego poradnictwa obywatelskiego

Zakończone inicjatywy oddolne, które otrzymały wsparcie:

1. Odkryj na nowo Zapomniane!

2. Budowa boiska w Sośnince

3. Internetowo Mocni 44+ Lokalny Plan Działania w powiecie garwolińskim

4. Pajęczyna Antysmogowa – ANTYSMOG Łaskarzew

5. Aktywne Lato z Sąsiadami Osiedla Ogrody w Łaskarzewie – Sąsiedzi Osiedla Ogrody w Łaskarzewie

6. Budowa altany przez mieszkańców Osiedla Ogrody w Łaskarzewie,

7. Kacprowianki w Akcji aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Łaskarzew

8. Międzypokoleniowa Akademia Piłkarska SPF Sabio

9. Turniej siatkówki z okazji Dnia Miasta Łaskarzew

10. Punkt Informacji Turystycznej LGD w Łaskarzewie

11. Partnerstwo Organizacji Pozarządowych POZYTYWNA ENERGIA

12. Porozumienie Organizacji Pozarządowych POSTĘP

13. Bank Inicjatyw Lokalnych Miasta Łaskarzew

14. Ja w Internecie w Mieście Łaskarzew

15. Łaskarzewscy Latarnicy PCRS

16. Lk-eSport Łaskarzew

17. LK-SKATE

18. Gazeta Młodych Nasze Sprawy

19. Lokalne Koło Turystyczne „Serbutek”

20. Cross rowerowy w Pagórach

21. Lokalny Teatr Amatorski w Łaskarzewie

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez nas działaniami, projektami. Jeśli nie znajdziecie wsparcia jakiego poszukujecie, zachęcamy do kontaktu.

Jakie działania na przyszłość planuje CIA?

Planujemy wiele działań ale zgodnie z naszą koncepcją za planowaniem muszą iść finanse. Planujemy i zarazem wnioskujemy o fundusze na realizację naszych planów. Przedstawiony do dofinasowania projekt – plan jest weryfikowany przez ekspertów powołanych przez Instytucje udzielające dofinansowania i oceniany. Jeżeli otrzymujemy dofinansowanie to mamy również pewność, że nasz plan jest dobry i wart wdrożenia w życie. Zgodnie z naszymi działaniami określonymi w statucie chcemy w 2022 roku i w kolejnych latach robić to co mamy zapisane w statucie, tj.:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje społeczeństwa w tym lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. 

a) szkolenia dla liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach różnych projektów i w ramach sieci współpracy z innymi organizacjami, wolontariuszami.

b) spotkania szkoleniowe dla Seniorów w ramach różnych projektów i w ramach sieci współpracy z innymi organizacjami, wolontariuszami.

c) Złożyliśmy ciekawy wniosek na kompleksowy rozwój Stowarzyszenia Centrum Integracyjno-Animacyjnego do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 1a. Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2022. Być może Nasz pomysł otrzyma dofinansowanie! Przeszliśmy ocenę formalną i jesteśmy oceniani dalej. Trzymamy kciuki!

2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji.

a) prowadzenie poradnictwa dla liderów lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach różnych projektów i w ramach sieci współpracy, z innymi organizacjami, wolontariuszami.

b) Doradca Lokalny w Sieci Doradców Lokalnych Fimango

c) Ambasador Mazowsze Lokalnie w powiecie garwolińskim

d) Złożyliśmy ciekawy wniosek na kompleksowy rozwój Stowarzyszenia Centrum Integracyjno-Animacyjnego do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 1a. Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2022. Być może Nasz pomysł otrzyma dofinansowanie! Przeszliśmy ocenę formalną i jesteśmy oceniani dalej. Trzymamy kciuki!

5. Organizowanie imprez i przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska.

a) działanie w ramach organizacji grup nieformalnych seniorów i rodziców z młodymi zawodnikami : 

– Integracyjny Kącik Komputerowy – obecnie z dofinansowaniem Fundacji BGK z programu „Generacja 6.0” edycja IV. Do końca lutego 2022 zostanie też złożony wniosek do programu Aktywni+

– sekcja sportowa tenisa stołowego – obecnie z dofinansowaniem Miasta Łaskarzew. Zostanie też złożony wniosek w Programie Klub 2022 

– sekcja sportowa pływacka – obecnie z dofinansowaniem Miasta Łaskarzew. Złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Łaskarzewa. Zostanie też złożony wniosek w Programie Klub 2022. 

9. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim.

a) wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe w ramach programu Mazowsze Lokalnie 2022 – działalność Ambasadora Mazowsze Lokalnie w powiecie garwolińskim. 

7. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

a) pisanie projektów na realizację celów statutowych i udział w konkursach projektów dla uzyskania możliwości sfinansowania pomysłu i jego realizacji. 

8. Prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących środowiska lokalnego.

a) Złożyliśmy ciekawy wniosek w programie NOWEFIO na działania wspierające dialog obywatelski, procesy konsultacji i budowanie nowych forum debaty publicznej w Łaskarzewie. Być może otrzymamy dofinansowanie. Trzymamy kciuki!

11. Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym.

12. Promowanie idei integracji.

a) we wszystkich działaniach promujemy integrację i współpracę.

13. Realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne instytucje i organizacje.

a) Ośrodek wsparcia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w powiecie garwolińskim – Złożyliśmy ofertę w konkursie na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn. „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”. Być może otrzymamy dofinansowanie. Trzymamy kciuki!

Załóżmy, że ktoś ma plan na działanie lokalne, czy może zgłosić się do stowarzyszenia po pomoc? Co taka osoba powinna zrobić? Do kogo napisać?

Jeżeli masz plan, pomysł na działanie lokalne na rzecz dobra wspólnego to kwestia rozmowy i ustalenia  czy i w jaki sposób możemy pomóc w jego realizacji. Pomagamy w realizacji pomysłów – inicjatyw oddolnych na rzecz dobra wspólnego, które chce realizować grupa nieformalna składająca się  z minimum 3 mieszkańców społeczności lokalnej, np. grupa młodzieży, dorosłych, seniorów, hobbystów, pasjonatów, itp. Jeżeli inicjatywa wymaga dodatkowego finansowania podpowiemy co należy zrobić i pokażemy możliwości pozyskania finansowania, pomożemy w składaniu wniosku. Pomożemy w rozliczeniu przyznanego grantu i służymy wsparciem doradczym w trakcie realizacji inicjatywy oddolnej. Doradzimy, podpowiemy jak działać lokalnie po zakończeniu inicjatywy. Grupa może dalej działać i rozwijać się ze wsparciem Stowarzyszenia, korzystać z infrastruktury naszej organizacji. 

Kontakt w sprawie: https://stowarzyszeniecia.blogspot.com/p/mazowsze-lokalnie.html

Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze do naszych czytelników?

Zapraszam do podjęcia aktywności w Stowarzyszeniu. Przygodę w trzecim sektorze zwanym też „pozarządowym” można rozpocząć w każdym wieku. Udział w prowadzeniu lokalnej organizacji pozarządowej jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu wolnego i podniesienie swoich umiejętności i kompetencji, które można później wykorzystać w pracy zawodowej i życiu codziennym. Obecnie podstawowym problemem wszystkich organizacji w tym również naszego Stowarzyszenia jest brak zaangażowanych wolontariuszy działających w organizacji. Potrzebujemy wolontariuszy do prowadzenia promocji działań stowarzyszenia. Potrzebujemy osób, które aktywnie włączą się w działania naszej organizacji. Krótki zarys naszych oczekiwań:

a) Zadania:

– udział w tworzeniu strategii marketingowej dla działalności Stowarzyszenia CIA

– tworzenie materiałów promocyjnych i graficznych dla działań Stowarzyszenia,

– tworzenie i prowadzenie kampanii promocyjnych Stowarzyszenia, np. Akcja 1%, projektów stowarzyszenia, itp. 

– prowadzenie i rozwijanie oficjalnej strony internetowej www.stowarzyszeniecia.org 

– prowadzenie fun page na facebooku oraz rozwój fun pagów w innych mediach społecznościowych,

– prowadzenie promocji z wykorzystaniem różnych narzędzi, np. Fanimani.pl; wpłacam.ngo, Canva, itp.

b) Umiejętności:

– z umiejętnościami tworzenia konkretnej treści, krótkich tekstów, artykułów przyciągających uwagę odbiorcy w Internecie,

– z umiejętnościami tworzenia grafiki z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania, 

– z umiejętnościami tworzenia i składania filmów promocyjnych z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania,

c) Wsparcie i narzędzia dla wolontariusza:

– wsparcie zarządu i stała współpraca z zarządem Stowarzyszenia,

– oprogramowanie Microsoft Office 365, Google dla NGO, Canva PRO oraz sprzęt IT, np. laptop, itp.

– korzystanie z lokalu Stowarzyszenia wyposażonego w niezbędny sprzęt biurowy.

d) Korzyści ze współpracy

– poznanie realiów działalności lokalnej organizacji pozarządowej,

– zdobycie praktycznego doświadczenia w temacie marketingu w organizacji,

– uzyskanie zaświadczenia o wolontariacie,

Zachęcam również mieszkańców do podjęcia debaty na temat przyszłości Miasta Łaskarzew, rozmów o kierunkach rozwoju miasta, przedstawiania tego jak miasto ma wyglądać za kilka lub kilkanaście lat. Obserwuję w mediach społecznościowych duże zainteresowanie  mieszkańców historią Miasta Łaskarzew, historią powiatu garwolińskiego ale nie widzę większego zainteresowania tematem przyszłości Łaskarzewa w perspektywie kilku lub kilkunastu lat do przodu. Obecnie jest doskonała okazja na zaproponowanie swoich pomysłów związanych z rozwojem Miasta Łaskarzew z uwagi na tworzoną strategię rozwoju na lata 2022-2027. Rada Miasta Łaskarzew podjęła uchwałę nr  XXXVI/215/2021 w dniu 10 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwała została skierowana do wykonania przez Burmistrz Miasta Łaskarzew i zgodnie ze wskazanym harmonogramem przez 4 miesiące od podjęcia uchwały ma zostać stworzona diagnoza środowiska lokalnego. Jest to czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Łaskarzew, które powinny stanowić podstawę strategii rozwoju z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców Łaskarzewa. Inaczej ten dokument będzie kolejnym teoretycznym dokumentem nikomu do niczego nie potrzebnym opracowanym na podstawie widzi mi się wąskiej grupy osób zaangażowanych w pisanie strategii. 

Zachęcam lokalne organizacje pozarządowe do współpracy i wspólnego planowania działań realizowanych w sferze pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności co może zaowocować  pozyskiwaniem dodatkowych środków zewnętrznych i wzmocnieniem naszych organizacji. 

Zachęcam również do przekazania Stowarzyszeniu CIA 1% podatku przy rozliczeniu rocznym za 2021 rok na realizację naszych działań. Współpracujemy w tym zakresie z Fundacją FaniMani, która posiada statut OPP i prowadzi nam konto dla wpłat z 1%. Raz do roku możecie Państwo wesprzeć nas 1% a przy okazji robienia zakupów w Internecie może to robić częściej za pomocą narzędzi od Fundacji FaniMani. Więcej informacji na naszych stronach:

 www.stowarzyszeniecia.blogspot.com; oraz www.stowarzyszeniecia.org